تبلیغات
کونگ فو پنجه ببر مراوه تپه (گلستان) - معرفی رشته یوگا
کونگ فو پنجه ببر مراوه تپه (گلستان)
ببر باش خشن باش اما از کنار آهوی بی پناهی به آرامی گذر کن
یوگا ورزشی جسمی و روانی(فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها بوجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقآ چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. واژه Yoga در اصل از واژهٔ «یوج»(Yuj) در زبان سانسکریت که به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده است. واژهٔ «یوج» با واژگان «یک» و «یگانه» در فارسی خویشاوند است. برخی نیز باور دارند که Yoga از واژهٔ پارسی «یوغ» گرفته شده‌است.
شناسه و تعریف

یوگا از طرفی به معنای " كنترل كردن" آمده است و در آن صورت یوگا را می توان علم کنترل امواج فكر و علم مهار قوای تن و ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. در این صورت به "روش" این دانش كه همانا كنترل قوای تن و فكر است تأكید می شود. با توجه به چنین دركی ، یوگا ، در كتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad) ، این گونه تعریف شده است : " یوگا عبارت از كنترل امواج ذهنی است. " از طرف دیگر می توان یوگا را به معنای نظاره كردن و دیدن ، در نظر گرفت كه در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشكار می شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شكافتن تمامی حجابهای نفسانی . بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا ، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاك و خالص شده توصیف شده است ، و سرانجام یوگا را به معنی " وصل و یكی شدن " نیز ترجمه كرده اند كه در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشكار و هویدا می شود. به این معنا ، یوگا عبارت است از عملكرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti ) با قوای حیاتی تن و حواس (Prana shakti) كه منجر به تلخیص انرژی ، توسعة آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد. بنابر این تصور ، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra ) گفته شده : " یك یوگی ، فقط در اتحاد با آگاهی متعال ، به تجربة یوگا نایل می گردد. " بدین ترتیب هر كدام از معانی واژة یوگا ، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشكار می سازد و اختلاف ذاتی در میان آنها دیده نمی شود.
چیستی

یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی می‌باشد. به گفته کارشناسان این ورزش، فلسفه یوگا با روح درونی انسان، گیتی و چگونگی ارتباط و پیوستگی این دو سروکار دارد. تمرینات یوگا می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد.

یوگا شناختی مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است. این معرفت شهودی در پی سلوكی پی گیر و عشقی صادقانه حاصل می شود. در پی این سلوك ، فرد تسلطی همه جانبه بر قوای تن ، احساسات و افكار خود پیدا می كند. و در نهایت می تواند خود را از حیطة تغیرات احساسی و نگرانیهای فكری فراتر برده ، در عمق قلب خود قرار یابد ، جایی كه تلاطمات فكری و محیط خارجی قادر نیست تاثیری بر آن داشته باشد. در مورد واژة "یوگا" اختلافاتی دیده می شود ، و آن را به معانی : "اتحاد و وصال" ، "رؤیت و نظاره" و "كنترل و به زیر یوغ آوردن" به كار برده اند. نه تنها در مورد ریشة واژة یوگا اختلافاتی دیده می شود ، بلكه در تعاریف و توضیحات مشروحی كه دربارة یوگا در متون گوناگون آمده نیز تفاوتهایی وجود دارد. این در حالی است كه متون كهن و مختلف یوگا ، تعاریف متنوع یكدیگر را تأیید كرده اند. ولی در واقع هیچ تعریف مشتركی پیرامون این تجربة عمیق ارائه نشده است. ظاهراً در اكثر موارد ، زاویة دید اساتیدی كه یوگا را تعریف كرده اند با یكدیگر متفاوت بوده است.

یوگا تعریفی از یك گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست ، بلكه بیشتر اشاره به مجموعه ای از فنون ، از ساده تا بسیار پیشرفته ، و احوال باطنی مختلف و در واقع یك سیر و سلوك كامل دارد.

روشن بینان و دانایان بسیاری ، بویژه در هند ، در پس سالها تزكیه نفس و مراقبه های ژرف ، حالاتی متفاوت از آگاهی را كشف و تجربه كردند. مجموعة این حالات و فنون و تعالیمی كه برای درك و وصول به این احوال توسط آن مردان خردمند طراحی و دریافت شد "یوگا" خوانده می شود.

هر كدام از این خردمندان ، جنبه هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده ، براساس آن تعریفی ارائة كرده اند . البته این تعاریف از هم بیگانه نیستند. آنها تماماً در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعة آگاهی متمركز می باشند. ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح كرده اند. بنابر این برای درك بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن ، مطلوبتر آن است كه این تعابیر مختلف را در كنار هم گذاشته و از همة آنها بهره بریم.


به لحاظ تاریخی می توان سیر تحولات یوگا را در پنج مرحله بررسی كرد:

2. دوران پیش از كلاسیك ( Preclassical Yoga )
3. دوران كلاسیك ( Classical Yoga )
4. دوران بعد از كلاسیك ( Post Classical Yoga )
5. دوران مدرن ( Modern Yoga )

دوران ودایی (۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پ.م.)
هر چند در این دوران مستقیماً از واژة یوگا نشانی نمی یابیم، ولی پنداره‌های قابل استنادی در متون ودایی یافت می‌شود. منظور از متون ودایی چهار جنگ كهن به نام‌های زیر است:

2. ساما ودا Sama V.
3. یاجور ودا Vajur V.
4. آتاروا ودا Atharva V.

در واقع كهن ترین متون مكتوب و ادبیات بشری همین کتاب‌ها هستند. طی تحقیقات باستان شناختی در دو دهة اخیر سرآغاز تمدن در هند از هفت هزار سال پیش از میلاد از ناحیه ای نزدیك به دهكدة مهرگر ( Mehrgarh ) آغاز شده است و در هزارة سوم پیش از میلاد منجر به ساخته شدن شهرهای بزرگ و مهمی مثل موهنجو دارو(Mohenjo daro) هاراپا ( Harappa) و دلاویرا(Dholavira) شد. این تمدن از شرق گنگ به طرف افغانستان و از ایران به سوی بمبئی توسعه یافت. این تمدن كهن را عموماً به نام تمدن ساراسواتی (Sarasvati) می‌شناسند. طبق نگرشهای ودایی شعور ناب و وجود متعال كه خالق هستی از روی عشق و مهر بوده است "وداها" را به نوع بشر آموخت تا چگونگی زیستن در همسویی با قوانین "دارما" حفظ شود. به این معنا "وداها" در قلب خود مفهوم "یوگا" را در بر دارند هر چند كه تنها از طریق واژگانی چون "تاپا" (Tapah) در این دوران به یوگای اصطلاحی نزدیك می شویم.

برای درك بهتر و كامل "وداها" "ریشی‌ها" ، ودانگا (Vedanga) را بمنظور فهم و استفاده از وداها ارائه كردند. "آنگا"(Anga) به معنای شاخه و بخش است پس ودانگا یعنی اجزاء و شاخه های ودا كه شامل موارد زیر می‌شود.
* Kalpa
* Shiksha
* Vyakarana
* Nirukta
* Jyotisha
* Chandas

از طرفی زمینة دیگری از آموزشهای ودایی به نام اوپاودا (Upaveda) نیز به منظور استفادة کاربردی از وداها شكل گرفت كه شامل موارد زیر بود.

* Ayurveda (طب ودایی)
* Dhanur Veda (ورزش رزمی ودایی)
* Sthapatya Veda (معماری ودایی)
* Gandharva Veda (موسیقی ودایی)

دوران پیش از كلاسیك (۲۰۰۰ تا ۳۰۰ پ.م.)

متون اوپانیشاد ( Upanishad ) و نهایتاً باگاواد گیتا ( Bhagavad Gita ) از دستاوردهای والای این دوران است. در این دوران به صراحت واژة یوگا و ابعاد عملی یوگا قابل بررسی است. مهمترین پیام این دوران شناسایی آتما ( Atma ) و برهما ( Brahma ) و طریق همسویی بین آن دو از طریق سلوك و معرفت است. از دیگر دستاوردهای مهم این دوران طبقه بندی سه گانة آگاهی بشری و امكان استقرار و یگانگی در آگاهی(Chatur Avasthanam) یكپارچه است.


دوران كلاسیك (۳۰۰ پ.م. تا ۱۰۰۰ میلادی)
در این دوران خلاصه و زبدة تمام آموزه های یوگایی تا آن زمان در متنی به نام یوگا سوترا Yoga) Sutra) توسط حكیم و یوگی نامدار هند، پاتانجلی، گردآوری و تدوین شد. به همین دلیل این دوران را به نام دورة پاتانجلی یا دورة یوگای هشت مرحله ای نیز می شناسند. یكی از مهمترین دستاوردهای این دوران طبقه بندی راه عملی یوگا به هشت مرحله است:

1. یاما ( Yama )

2. نیاما ( Nyama )

3. آسانا ( Asana )

4. پرانایاما ( Pranayama )

5. پراتیاهارا ( Pratyahara )

6. دارانا ( Dharana )

7. دیانا ( Dhyana )

8. سامادی ( Samadhi )


دوران بعد از كلاسیك (۱۰۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی)
در این دوران یوگی‌ها سعی در ارتباط بیشتر با مردم دارند و در نتیجه آموزه های خود را نیز قابل فهم‌تر ارائه كرده اند. از مهم ترین متون در این دوران می توان به هاتا یوگا پرادی پیكا( Hatha Yoga Pradipika)، گراند سامهیتا( Ghrand Samhita)، شیوا سامهیتا(Shiva Samhita) اشاره كرد. در این عصر تعالیم عملی تر و قابل فهم تر یوگا مثل "هاتا یوگا" گسترش یافت و به موازات آن گروه‌ها و سنتهای گوناگون آموزش این روشها مانند سنت نات ( Nath ) نیز مورد توجه قرار گرفتند.

دوران جدید (از ۱۷۵۰ میلادی تا کنون)
در اینجا اشاره به دورة حكومت بریتانیای كبیر بر شبه قاره هند ضروری به نظر می رسد. چرا كه انگلیسی ها بویژه كمپانی هند شرقی مایل به توسعهٔ آموزشهای سنتی معلمین و گوروهای هندی نبود. ولی سرانجام در سال ۱۸۹۳ با سخنرانی سوامی ویوكاناندا ( Sw. Vive Kananda ) و متعاقب آن ورود سوامی یوگاناندا ( Sw. Yogananda ) در سال ۱۹۲۰ به آمریكا، یوگا وارد مرحلهٔ امروزین خود شد، یعنی گسترش بیش از حد به كمك وسایل ارتباط جمعی، یافتن مبانی علمی برای تمرینات یوگا، استفادة قاعده‌مند از فنون یوگا براساس نگرشهای علمی و سرانجام عوام زدگی و فراموش كردن پیام و اهداف اصلی دانش یوگا.

فواید و ویژگی‌ها
یوگا فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد. توجه کنید که اگر این ورزش به طور مرتب و از سنین پایین (کودکی) شروع و پی گیری شود، فواید آن چند برابر خواهد شد. از فواید یوگا می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

* تقویت در دقت و تمرکز
* تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری
* تقویت قدرت تخیل و خلاقیت
* تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی
* تقویت قالبیت هماهنگی ذهنی با فیزیکی بدن (کنترل بهتر بدنی)
* تقویت اعتقاد (اعتقاد به خالق هستی با برانگیختن قدرت اندیشه و آرامش)

چگونگی
تمرینات اصلی (وضعیت های) یوگا که به آنها آسانا نیز گفته می‌شود، تمرینات کششی بی خطری هستند که به غیر از انعطاف پذیری و تمرکز فکری، خسته گی را از بدن شما دور می‌کنند.

در اینجا شما با چند وضعیت یوگا آشنا می شوید:

وضیعت کماندار
این تمرین که به آن تمرین تیرانداز هم گفته می‌شود، باعث به حرکت در آمدن تقریبا تمامی مفاصل دست و پا می‌گردد، که این عمل سبب انعطاف پذیری بیشتر این مفاصل می‌شود. تمرین کماندار به بهبود تعادل فیزیکی و هماهنگی حرکات بدنی کمک فراوان می‌کند.

برای انجام این وضعیت، برروی زمین بنشینید و پاهایتان را به صورت کشیده به جلو دراز کنید. سپس دستهایتان را آرام آرام دراز کرده و شصت پاها را بگیرید. در حین اینکار، تنفس آرام را نیز فراموش نکنید. هنگامیکه شست پای چپ خود را گرفته اید و آنرا محکم روی زمین نگه داشته اید، زانوی راست خود را خم کنید و انگشتان پای راست را به آرامی به سمت گوش راست خود نزدیک کنید. فرض کنید که یک کماندار هستید و پای چپتان یک کمان است، که آنرا ثابت نگه داشتید و با دست راست می خواهید شلیک کنید. در همین حالت بمانید (تا زمانی که خسته شدید) و سعی کنید تمرکز و تنفس آرام را حفظ کنید.

سپس آرام آرام به وضیعت اول باز گردید و چند لحظه‌ای استراحت کنید. بعد اینکار را دومرتبه، اما با پای دیگر تکرار کنید.

وضعیت کمان

این وضعیت به شما کمک می‌کند تا عضلات پشت بدن خود را تقویت کنید. همچنین این تمرین باعث می‌شود تا ستون مهره‌های شما انعطاف پذیر شوند. از مزایای دیگر تمرین کمان می‌توان به باز شدن قفسه سینه و کمک به تنفس بهتر اشاره کرد.

برای تمرین این وضعیت، ابتدا برروی زمین (روی شکم) دراز بکشید. پاها را کمی از هم باز کنید و دستهایتان را دو طرف بدن قرار دهید. تنفس آرام را حفظ کنید. زانوها را خم کنید تا کف پاهایتان به پشت نزدیک شوند. بعد دست هایتان را آرام به عقب ببرید و پاهایتان را از مچ بگیرید.

سپس با دستها، پاهایتان را به عقب بکشید و آرام تنفس کنید. در این حین سعی کنید تمرکز کنید و اصلا عجله نکنید. تا جایی که احساس خستگی نکرده‌اید در این وضعیت بمانید. بعد چند لحظه استراحت کنید و دوباره به تمرین این وضعیت ادامه دهید.

ممنوعیت در کشورهای اسلامی !
در سال ۲۰۰۸ شورای فتوای مالزی یوگا را برای مسلمانان این کشور ممنوع کرد واعلام کرد که این ورزش جسمانی هندی همراه با آموزه‌هایی از هندوئیسم است که می‌تواند برای اسلام خطرناک باشد ویوگا، تنها شامل تمرین‌های بدنی نبوده و عناصر مذهبی روحانی هندو نیز همراه با ذکر و عبادت از اجزای آن به شمار می‌روند.رئیس این شورا همچنین اعلام کرد که بسیاری از مسلمانان که این ورزش را می‌کنند، نمی‌دانند که هدف نهایی آن، یکی شدن با خدای یک مذهب دیگر است.ولی احمد بدوای نخست وزیر وقت مالزی پس از صدور چنین فتوایی اعلام کرد که شورای فتوا تنها بخش مذهبی و روحانی یوگا را ممنوع کرده‌است ومسلمانانی که به این فعالیت بدنی مشغول بوده اما به بخش مذهبی و روحانی یوگا عمل نمی‌کنند، می‌توانند همچنان به کار خود ادامه دهند.پیش از مالزی یوگا در مصر و سنگاپور نیز برای مسلمانان ممنوع شده بود.
1. عصر ودایی ( Vedic Yoga ) 1. ریگ‌ودا Rig veda


      نظر یادتون نرهدرباره وبلاگ


کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

مدیر وبلاگ : محمد دوجــــی
صفحات جانبی
نظرسنجی
چه سبکی را دوست دارید و از دیگر سبک ها برتر است ؟؟ ؟؟ ؟؟؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی